Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister

LBK nr 598 af 22/06/2000 (Gældende)

Senere ændringer til forskriften
LOV Nr. 1466 af 22/12/2004
LOV Nr. 428 af 06/06/2005 § 118
LOV Nr. 246 af 27/03/2006 § 6

Forskriftens fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister

 

Herved bekendtgøres lov nr. 417 af 22. maj 1996 om Det Centrale Virksomhedsregister med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 295 af 2. maj 2000.

§ 1. Under økonomiministeren føres Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Administrationen af registret forestås af Danmarks Statistik.

    Stk. 2. Registrets opgaver varetages af Danmarks Statistik i samarbejde med Arbejdsministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Told- og Skattestyrelsen efter de i denne lov fastsatte bestemmelser.

§ 2. Det Centrale Virksomhedsregister har til formål at

1) indeholde grunddata om juridiske enheder, jf. § 3, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, og de dertil knyttede produktionsenheder, jf. § 4,

2) foretage en entydig nummerering af de i registret optagne juridiske enheder og produktionsenheder, jf. §§ 5 og 6, og

3) stille grunddata til rådighed for offentlige myndigheder og institutioner samt private, jf. §§ 18 og 19.

    Stk. 2. Økonomiministeren kan, jf. § 21, efter indstilling fra styregruppen, jf. §§ 8 og 9, fastsætte regler om registrering af juridiske personer, der uden at være omfattet af stk. 1, nr. 1, varetager administration af formuer, er skattepligtige eller udbetaler skattepligtige ydelser eller i øvrigt er forpligtet eller berettiget til registrering hos offentlige myndigheder eller institutioner.

§ 3. Ved juridisk enhed forstås i denne lov:

1) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.

2) En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person.

3) En statslig administrativ enhed.

4) En amtskommune.

5) En kommune.

6) Et kommunalt fællesskab.

§ 4. Ved produktionsenhed forstås i denne lov:

1) Den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har en hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på eller fra samme geografiske adresse som den juridiske enheds adresse.

2) Den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse.

3) Den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Byggepladser anses kun som produktionsenheder, hvis de i medfør af arbejdsmiljølovgivningen skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

§ 5. Juridiske enheder tildeles et entydigt identifikationsnummer (CVR-nummer).

    Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tildeler CVR-nummer til juridiske enheder, der anmeldes til registrering i denne styrelses registre i henhold til lovgivningen herom, i forbindelse med modtagelse af anmeldelsen.

    Stk. 3. Told- og Skattestyrelsen tildeler CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 1 og 2, og som anmeldes til registrering hos denne styrelse i henhold til lovgivningen herom. Dette gælder dog ikke juridiske enheder, der er omfattet af stk. 2.

    Stk. 4. Told- og Skattestyrelsen tildeler i samarbejde med Danmarks Statistik CVR-nummer til de juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 3-6, og som ikke er omfattet af stk. 2.

§ 6. Produktionsenheder tildeles et entydigt identifikationsnummer (P-nummer) af Danmarks Statistik i samarbejde med Arbejdsministeriet. P-nummeret følger produktionsenheden, selv om denne skifter ejer.

    Stk. 2. Danmarks Statistik forsyner produktionsenhederne med CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil de hører.

§ 7. Offentlige myndigheder og institutioner skal i alle anliggender om juridiske enheder anvende CVR-nummeret.

§ 8. Økonomiministeren nedsætter en styregruppe og en brugergruppe for Det Centrale Virksomhedsregister.

§ 9. Styregruppen skal navnlig behandle spørgsmål om reglerne for registrets førelse, jf. § 21, indhold, jf. § 11, og anvendelse, jf. §§ 18 og 19.

    Stk. 2. Styregruppen har otte medlemmer, hvoraf seks beskikkes af økonomiministeren efter indstilling fra arbejdsministeren, erhvervsministeren, forskningsministeren, landbrugs- og fiskeriministeren, skatteministeren og Kommunernes Landsforening. Økonomiministeren beskikker herudover formanden samt yderligere et medlem.

    Stk. 3. Medlemmerne beskikkes for to år ad gangen.

    Stk. 4. Økonomiministeren fastsætter styregruppens forretningsorden.

§ 10. Brugergruppen skal navnlig behandle spørgsmål om registrets praktiske anvendelse, jf. §§ 18 og 19.

    Stk. 2. Brugergruppen har fjorten medlemmer, hvoraf ni beskikkes af økonomiministeren efter indstilling fra arbejdsministeren, boligministeren, erhvervsministeren, forskningsministeren, indenrigsministeren, landbrugs- og fiskeriministeren, skatteministeren, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Kommunernes Landsforening. Tre medlemmer med indsigt i erhvervsforhold beskikkes af økonomiministeren, der tillige beskikker formanden samt yderligere et medlem.

    Stk. 3. Medlemmerne beskikkes for to år ad gangen.

    Stk. 4. Økonomiministeren fastsætter brugergruppens forretningsorden.

§ 11. Medmindre andet fastsættes i medfør af stk. 3 og 4, optages for juridiske enheder følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens CVR-nummer.

2) Virksomhedsform.

3) Starttidspunkt.

4) Ophørstidspunkt.

5) Virksomhedsnavn.

6) Virksomhedsadresse.

7) Navn, adresse, stilling og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere.

8) Branche og eventuelle bibrancher.

9) Telefonnummer.

10) Telefaxnummer.

11) Elektronisk postadresse.

12) Antal ansatte.

13) Importør- og eksportørstatus.

14) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

    Stk. 2. Medmindre andet fastsættes i medfør af stk. 3, optages for produktionsenheder følgende grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister:

1) Enhedens P-nummer.

2) CVR-nummeret for den juridiske enhed hvortil produktionsenheden hører.

3) Starttidspunkt.

4) Ophørstidspunkt.

5) Navn eller betegnelse.

6) Adresse.

7) Telefonnummer.

8) Telefaxnummer.

9) Elektronisk postadresse.

10) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.

11) Antal ansatte.

    Stk. 3. Økonomiministeren kan fastsætte regler, jf. § 21, om, i hvilket omfang og hvordan oplysninger om telefon- og telefaxnummer, elektronisk postadresse, antal ansatte samt importør- og eksportørstatus skal optages i Det Centrale Virksomhedsregister.

    Stk. 4. Økonomiministeren kan fastsætte regler, jf. § 21, om, i hvilket omfang og hvordan navn, adresse, stilling og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere skal optages i registret.

    Stk. 5. Økonomiministeren kan fastsætte regler, jf. § 21, om optagelse af oplysninger om gældssanering, tvangsakkord og konkurs.

§ 12. For juridiske enheder, der registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan kun denne styrelse indføre og ændre grunddata i Det Centrale Virksomhedsregister, som registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registre.

    Stk. 2. For juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 1 og 2, og som ikke er omfattet af § 12, stk. 1, vedligeholdes de oplysninger, der optages i Told- og Skattestyrelsens registre, af Told- og Skattestyrelsen.

    Stk. 3. For juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 3-6, og som ikke er omfattet af § 12, stk. 1 eller 2, vedligeholdes grunddata af Danmarks Statistik. Told- og Skattestyrelsen vedligeholder grunddata, der registreres i denne styrelses registre.

    Stk. 4. For produktionsenhederne vedligeholdes alle grunddata af Danmarks Statistik i samarbejde med Arbejdsministeriet, jf. dog stk. 5.

    Stk. 5. For samtlige enheder i Det Centrale Virksomhedsregister vedligeholdes brancheoplysningerne af Danmarks Statistik i samarbejde med Told- og Skattestyrelsen.

    Stk. 6. Økonomiministeren kan fastsætte regler, jf. § 21, om vedligeholdelse af de i § 11, stk. 3, nævnte grunddata og om vedligeholdelse af sådanne grunddata for juridiske enheder omfattet af § 3, nr. 1 og 2, der ikke vedligeholdes efter nærværende bestemmelses stk. 1 eller 2 samt 5.

§ 13. Offentlige myndigheder skal efter regler, der fastsættes af vedkommende minister efter forhandling med økonomiministeren, vedligeholde de grunddata om juridiske enheder omfattet af § 3, nr. 1 eller 2, som ikke vedligeholdes efter § 12, stk. 1 eller 2 samt 5, eller efter forskrifter fastsat i henhold til § 12, stk. 6. CVR-nummer kan dog kun tildeles efter § 5, stk. 3 og 4.

    Stk. 2. Offentlige myndigheder og institutioner kan i øvrigt afgive grunddata om juridiske enheder og produktionsenheder til brug for vedligeholdelse af Det Centrale Virksomhedsregister. Indføring og ændring af grunddata kan dog kun ske i overensstemmelse med § 12, stk. 1-5, samt de forskrifter, som fastsættes i henhold til § 12, stk. 6, og § 13, stk. 1. Endvidere kan CVR-nummer kun tildeles efter § 5.

    Stk. 3. Økonomiministeren kan efter forhandling med forskningsministeren fastsætte regler om, at teleselskaber til registret skal afgive oplysninger om, hvilke offentligt tilgængelige numre for telekommunikation de enkelte registreringsenheder har fået tildelt.

§ 14. Offentlige myndigheder og institutioner kan ved afgivelse og modtagelse af CVR-grunddata benytte elektroniske medier.

§ 15. Offentlige myndigheder og institutioner skal benytte Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata til førelse af egne registre i stedet for at indhente de samme oplysninger direkte fra de juridiske enheder.

§ 16. Efter anmodning skal juridiske enheder, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, eller af regler fastsat i henhold til § 2, stk. 2, inden for en nærmere fastsat frist give Danmarks Statistik som administrerende institution for Det Centrale Virksomhedsregister oplysning om de grunddata, der vedligeholdes af Danmarks Statistik i henhold til § 12, stk. 3-5, eller efter regler fastsat i henhold til § 12, stk. 6.

    Stk. 2. Økonomiministeren kan fastsætte regler, jf. § 21, der pålægger juridiske enheder at foretage anmeldelse om

1) påbegyndelse af ny eller nedlæggelse af eksisterende hovedaktivitet på den juridiske enheds adresse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, når dette ikke sker i forbindelse med optagelsen eller afmeldelsen af den juridiske enhed,

2) oprettelse eller nedlæggelse af produktionsenheder, der er beliggende på andre adresser end den juridiske enheds adresse, jf. § 4, stk. 1, nr. 3.

§ 17. Enhver har krav på efter skriftlig anmodning til CVR-administrationen at få oplyst de grunddata, der er optaget i Det Centrale Virksomhedsregister om den pågældende.

§ 18. Enhver kan fra Det Centrale Virksomhedsregister få adgang til de grunddata, der er optaget i registret, med de undtagelser og på de betingelser, der er nævnt i stk. 2-6.

    Stk. 2. CPR-nummer må ikke videregives til private.

    Stk. 3. Oplysning om en fuldt ansvarlig deltagers private bopæl, når denne ikke er sammenfaldende med virksomhedsadressen, må ikke videregives til private i forbindelse med udtræk af grupper af juridiske enheder eller produktionsenheder. Økonomiministeren kan i øvrigt fastsætte regler om, i hvilket omfang oplysning om navnet på en fuldt ansvarlig deltager, der er en fysisk person, samt hvorvidt og i hvilket omfang oplysning om dennes private bopæl kan videregives til private.

    Stk. 4. Økonomiministeren kan fastsætte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang oplysning om telefon- og telefaxnummer og elektronisk postadresse må videregives til private.

    Stk. 5. Oplysning om antal ansatte må kun videregives til private i form af en størrelsesgruppe efter regler, der fastsættes i registerforskrifterne for Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lov om offentlige myndigheders registre.

    Stk. 6. Udtagelse af grupper af enheder fra registret skal foretages således, at der herved kun videregives oplysninger, der kan meddeles de pågældende brugere i medfør af denne paragraf.

    Stk. 7. Offentlige myndigheder og institutioner, der har modtaget grunddata fra Det Centrale Virksomhedsregister, skal ved en eventuel videregivelse af de modtagne data overholde de bestemmelser, der er fastsat i stk. 2, 3 og 6 og i § 19, stk. 2, samt i regler fastsat i medfør af stk. 3-5.

§ 19. For juridiske enheder, der skriftligt frabeder sig, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata benyttes til reklamehenvendelser, optages oplysning herom i registret.

    Stk. 2. Ved videregivelse af grunddata fra registret til private tilbageholdes grunddata om enheder, som efter stk. 1 har frabedt sig reklamehenvendelser. Videregivelse kan dog ske, såfremt modtageren erklærer og sikrer, dels at ønsket om fritagelse for reklamehenvendelser respekteres, dels at grunddata om sådanne enheder ikke videregives til andre samlet eller gruppevis. Oplysninger, som er modtaget under denne betingelse, må ikke benyttes eller videregives i strid med de fastsatte betingelser.

§ 20. Økonomiministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren regler om salg af og vederlag for ydelser fra Det Centrale Virksomhedsregister til offentlige myndigheder og institutioner samt til private.

§ 21. Fastsættelse af forskrifter efter § 2, stk. 2, § 11, stk. 3-5, § 12, stk. 6, § 16, stk. 2, og § 18, stk. 3 og 4, sker efter forhandling med arbejdsministeren, erhvervsministeren og skatteministeren.

    Stk. 2. Økonomiministeren kan i øvrigt efter forhandling med de i stk. 1 anførte ministre fastsætte forskrifter for Det Centrale Virksomhedsregisters førelse.

§ 22. Den, der undlader rettidigt at meddele oplysninger efter § 16 eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, straffes med bøde.

    Stk. 2. Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder bestemmelsen i § 19, stk. 2, 3. pkt., straffes med bøde.

    Stk. 3. I de forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 23. Afgørelser efter denne lov træffes af Danmarks Statistik.

    Stk. 2. Økonomiministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov og herunder bestemme, at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 24. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af økonomiministeren1) .

    Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden erstattes eksisterende registreringsnumre for den juridiske enhed i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Told- og Skattestyrelsen af CVR-nummeret som identifikationsnummer for den juridiske enhed.

    Stk. 3. Samtidig ophæves lov om Det Centrale Erhvervsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 19. juni 1992.

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 295 af 2. maj 2000, der vedrører affattelsen af § 18, stk. 3, og § 22, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6. Loven træder i kraft den 15. maj 2000.

Økonomiministeriet, den 22. juni 2000

Marianne Jelved

/Hilmar Bojesen

Officielle noter

1) Loven er trådt i kraft den 18. oktober 1999, jf. Økonomiministeriets bekendtgørelse nr. 766 af 7. oktober 1999